HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Jogi közlemény

Utolsó frissítés: 2019. április 24.

Az alábbi jogi közlemény (a továbbiakban: közlemény vagy nyilatkozat) hatálya alá tartozik az Pattern Digital Consulting Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 74. mf. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049180; adószám: 25859935-2-41) (a továbbiakban: Pattern vagy cég) által, illetve javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett www.pattern.hu internetes oldal (a továbbiakban: honlap).

Honlapunk használatának feltétele, hogy a látogatók (a továbbiakban: felhasználó) elfogadják a jelen közleményben foglaltakat. A felhasználó a cégünk által üzemeltetett honlapra történő belépéssel, illetve a honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen nyilatkozatot megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jelen honlapon található információk kizárólag általános tájékoztatásként szolgálnak, ezeket a felhasználók személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe, valamint a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Hozzájárulunk, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a honlap vagy annak részeinek kivonatait saját számítógépen tárolják vagy kinyomtassák.

A honlapra mutató hivatkozást bárki szabadon használhatja, de a felhasználás módja és terjedelme nem irányulhat valótlan vagy megtévesztő információ közlésére cégünkkel, honlapunkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Cégünkkel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése szintén tilos. Emellett általánosságban kijelenthető, hogy a felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a honlappal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen tilos valótlan vagy megtévesztő információk közzététele a cégünk által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban. Továbbá logónk, védjegyeink bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

Honlapunk arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az ezekhez kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlására cégünk kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Pattern, ezért kizárólag cégünk jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

Az információk közzétételével azok szerzői és közzétevői nem nyújtanak semmilyen szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást és ezen információk nem helyettesíthetik a tanácsadókkal folytatott konzultációt. Cégünk előzetes írásbeli engedélye vagy kifejezett nyilatkozata nélkül tilos a tartalom egészét vagy annak részét bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Tilos továbbá a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az logó, grafikák, ikonok, gombok, linkek, szövegek, képek, hang és videó anyagok készítését. A tartalom cégünk előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, vagy forgalmazása.

Abban az esetben, ha a felhasználó önként küld anyagot (pl. szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájl, továbbá kép- vagy hang- illetve kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állomány) a honlapon keresztül, akkor az önkéntes beküldésével hozzájárul, hogy az említett anyagra cégünk ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Az előbbiekre való tekintettel a felhasználó csak általa készített vagy olyan egyéb anyagokat küldhet cégünk számára, amely vonatkozásában kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

Bár mindent tőlünk elvárhatót megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy honlapunkon található valamennyi információt megbízható forrásból szerezzük be, ennek ellenére cégünk nem vállal felelősséget azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért. Honlapunkon található valamennyi információt adott állapotban biztosítjuk, azok teljessége, pontossága, megbízhatósága, időszerűsége, valamint felhasználásuk eredménye tekintetében nem vállalunk sem felelősséget, sem kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a valamilyen konkrét célra történő felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is. A Pattern nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a honlap használatából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

Cégünk a honlapról elérhető, harmadik személyek által elhelyezett tartalmakra, internetes oldalakra mutató hivatkozásokat, linkeket helyezhet el, azonban az ilyen tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Pattern továbbá nem felelős a honlap használatának következményeként a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, illetve a felhasználó számítógépéhez, vagy hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

Felhasználók nem kísérelhetik meg, illetve nem sérthetik meg a honlapunk biztonságát, különös tekintettel a nem megengedett a hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult. Tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit. Tilos továbbá beavatkozást megkísérelni bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, illetve azokat zavarni, így különösen tilos vírust elhelyezni a honlapon, a honlapot túlterhelni, elárasztani, spamelni, levelekkel bombázni vagy összeomlasztani. Emellett nem megengedett a nem kívánt e-mailek küldése (pl. termékek vagy szolgáltatások propagálása és/vagy hirdetése).

Cégünk a honlap működtetése, illetve a honlapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó egyéb előírások, best practice-ek figyelembevételével jár el. A tudomásunkra jutott személyes adatnak vagy valamely titoknak minősülő tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti köteles vagyunk magas fokú védelmi intézkedések megtartása mellett kezelni. A Pattern a honlapon elhelyezett adatkezelési tájékoztatójában (a továbbiakban: tájékoztató) ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezelését.

Végezetül fenntartjuk a jogot, hogy honlapunk tartalmának egészét vagy bármely részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk, korszerűsítsük, visszavonjuk, illetve jelen közleményt módosítsuk. A felhasználó pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felhasználási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek. Amennyiben a nyilatkozat módosulna, akkor erről a Pattern a honlapon közleményt helyez el.