ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi tájékoztató

Pattern Digital Consulting Zrt.

1071 Budapest, Dózsa György út 66. 4. emelet 3.

hello@pattern.hu

Vezérigazgató: Dr. Hirdi Antal Emánuel

Adószám: 25859935242

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-049180

 

Utolsó frissítés: 2019. április 24.

1) Tájékoztatónk célja

Az alábbiakban arról nyújtunk információt, hogy a Pattern Digital Consulting (továbbiakban: Pattern) miként kezeli és védi a tudomására jutott személyes adatokat. Számunkra kifejezetten fontos és kötelességünknek érezzük, hogy a ránk bízott adataidat megvédjük és ennek érdekében kiemelt célunk a pontos, korrekt tájékoztatási gyakorlat, hiszen a felelősen összegyűjtött és felhasznált információ szabad áramlásával mindenki jól jár.

Amennyiben az alábbi tájékoztató ellenére kérdéseid merülnének fel, nyugodtan keress minket.

2) Vonatkozó jogszabályok

Tájékoztatónk az alábbi Európai Uniós és magyar jogszabályokra épül:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk  
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.), Második Könyv, Harmadik rész   
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)

3) Fogalmak

Az alábbiakban felsorolunk pár általunk fontosnak tartott fogalmat, amellyel reméljük megkönnyítjük számodra az adatkezeléssel illetve adatvédelemmel kapcsolatos folyamataink értelmezését.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4) Alapelvek

A Pattern a személyes adatok kezelése során a jelenlegi jogszabályi környezettel összhangban az alábbi alapelvek szerint működik. A Pattern a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak illetve csak a szükségesekre korlátozódnak („adattakarékosság”)
 • pontosak és szükség esetén naprakészek; minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”)
 • tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)
 • kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

Továbbá a Pattern felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5) Különleges szabályok a létrejött kapcsolat típusa alapján

A Pattern mint adatkezelő számos célból kezeli a személyes adatokat, így az egyes célok esetében az adatkezelés jogalapja, módja és a kapcsolódó megőrzési idők eltérhetnek egymástól. Cégünk esetében az alábbi kapcsolatokról beszélhetünk, amelyre vonatkozó speciális szabályokat az alábbiakban részletezünk. Minden egyéb esetben vonatkozásban ezekre is a későbbiekben részletezett általános szabályok a mérvadóak.

Üzleti kapcsolatok

Érintettek köre: a meglévő és potenciális ügyfelek, valamint a velük kapcsolatban álló személyek

Az adatok köre: munkavállalónk által kapott névjegykártya, az érintett által kitöltött hírlevél, rendezvény, naptárrendszer illetve e-mailes levelezés alapján tudomásunkra jutott üzleti kapcsolattartási adatok úgy, mint az érintett vagy foglalkoztató neve, az érintett beosztása, telefonszáma, e-mail címe és egyéb üzleti kapcsolattartásra szolgáló adatai

Az adatkezelés célja: tájékozódás valamely ügyfélről vagy üzleti lehetőségről szolgáltatásnyújtás potenciális lehetősége esetén; üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, irányítása és fejlesztése; kapcsolattartási információk rendelkezésre bocsátása munkavállalóink számára szolgáltatások teljesítése, ajánlatadás miatt; a hasonló ügyfelek azonosítása; analitikák készítése (pl. értékesítési információk, trendekkel kapcsolatos kimutatások, kapcsolati térképek, üzleti célok teljesítése érdekében készített tervek)

Adatmegőrzés ideje: amíg fennáll cégünk és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat, vagy amíg a meghatározott célok közül bármelyik érdekében szükséges az adatok tárolása

Ezen üzleti kapcsolatokra vonatkozó személyes adatok munkavállalóink számára láthatók és felhasználhatók.

Jogi személy ügyfeleinkkel kapcsolatban álló magánszemélyek

Érintettek köre: szolgáltatásaink nyújtása során jogi személyekkel kapcsolatban álló magánszemélyek

Az adatok köre: munkavállalók, a vállalatvezetés tagjai, ügyfelek, illetve beszállítók neve, vezetékneve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma

Az adatkezelés célja: szakmai szolgáltatások nyújtása; üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése (pl. ügyfélkapcsolatok kezelése; rendezvények tartása és helyszínük biztosítása; honlapunk, egyéb rendszereink naprakészen tartása); tájékoztatás cégünkről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról (pl. friss ágazati hírek, információk; tájékoztatás releváns szolgáltatásainkról; rendezvényekre történő meghívások); valamint valamely jogszabály követelményének történő megfelelés

Adatmegőrzés ideje: amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Egyéb konkrét jogszabályi, vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások, egyéb okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet.

Magánszemélyek, akiknek személyes adatai a szolgáltatásnyújtással összefüggésben kerülnek birtokunkba

Érintettek köre: szolgáltatásaink nyújtása során, esetleg azzal összefüggésben olyan személyek, akik bár jogi személy ügyfeleinkkel közvetlenül nem állnak kapcsolatban, de az általunk nyújtott szolgáltatások során vagy annak érdekében az adataik hozzáférhetővé válnak számunkra

Az adatok köre: kapcsolattartási adatok; egyes személyek üzleti tevékenységei; a képviselőkkel és munkavállalókkal kapcsolatos információk

Egyéb, cégünkkel kapcsolatba lépő magánszemélyek

Érintettek köre: bármely magánszemély, aki kérdéssel, észrevétellel, panasszal fordul hozzánk

Adatok köre: név, kapcsolattartási adatok és a közlés tartalma (“üzenet”), de ezekben az esetekben a magánszemély dönt arról, hogy milyen személyes adatokat oszt meg velünk

Adatkezelés célja: az adatokat kizárólag arra használjuk fel, hogy válaszoljunk a megkeresésre és  megfelelő módon kezeljük az ügyet

Álláshirdetésre jelentkezők

Érintettek köre: a Pattern-nél meghirdetett állásra a honlapon keresztül online jelentkezők

Adatok köre: név, kapcsolattartási adatok, végzettségre és korábbi szakmai előéletre vonatkozó adatok

Adatkezelés célja: a betöltendő pozícióhoz kapcsolódó felvételi eljárás sikeres véghezvitele

Alumni Csoport

Érintettek köre: a Pattern azon volt munkavállalói, akik ma már más szervezetnél vagy cégnél folytatják szakmai pályafutásukat és jelentkeztek Alumni Csoportunkba

Adatkezelés célja: a jelentkezők friss információkat kapjanak cégünk kezdeményezéseiről, networking tevékenységeiről és eseményeiről; valamint a korábbi munkatársainkkal kialakult kapcsolat fenntartása

Beszállítók

Érintettek köre: beszállítóink (ideértve az alvállalkozókat, partnercégeket valamint a beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal kapcsolatban lévő magánszemélyeket)

Adatkezelés célja: beszállítóinkkal való kapcsolatunk fenntartása, szerződések kötése, szolgáltatások igénybevétele és amennyiben ez releváns, alvállalkozók bevonásával szolgáltatások nyújtása ügyfeleink számára; üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink nyilvántartása, végzése és fejlesztése; tájékoztatás cégünkről és szolgáltatásainkról; valamely jogszabály, vagy rendelkezés követelményének történő megfelelés

Amennyiben az általunk igénybe vett beszállító adatfeldolgozónkként jár el, figyelünk arra, hogy a jelenlegi szabályozási követelményeknek tartalmilag megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján végezze tevékenységét, biztosítva ezzel is az adatkezelés jogszerűségét.

Adatmegőrzés ideje: amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt. Egyéb jogszabályi vagy szerződéses előírás hiányában a szolgáltatások nyújtása során keletkezett nyilvántartások és egyéb okiratok megőrzésének ideje alapesetben nem haladja meg a szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 8 évet

A rendezvényeink látogatói

Érintettek köre: rendezvényeink látogatói

Adatkezelés célja: a rendezvény megszervezése (regisztráció, printek, landingek előkészítése, stb.); a rendezvény sikeres lebonyolítása; üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése; ügyfelek azonosítása, elemzések készítése; valamint tájékoztatás nyújtása cégünkről és szolgáltatásainkról

Adatmegőrzés ideje: amíg az elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, vagy amíg valamely hozzájárulás visszavonásra kerül

Honlapunk látogatói

Érintettek köre: honlapunkat felkereső látogatók

Adatok köre: a honlap bárki számára elérhető felületein nem szükséges semmilyen személyes adatot vagy információt megadni vagy regisztrálni, de a honlap bizonyos felületein a látogató megadhatja kapcsolattartási adatait (pl. név, beosztás, hivatali cím, e-mail cím és telefonszám) annak érdekében, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, rendezvényekre, konferenciákra regisztráljon, vagy feliratkozzon hírlevelünkre. Honlapunkon keresztül a látogatók e-mailt is küldhetnek számunkra. Ezen látogatók üzenetei tartalmazzák a felhasználó nevét és e-mail címét, valamint azokat a további információkat és adatokat, amelyeket a felhasználó üzenet formájában meg kíván velünk osztani.

Honlapunkon korlátozott mértékben sütik használatával automatikusan is gyűjthetünk személyes adatokat. További információért kérjük, olvasd el a sütikről szóló részt.

Hírlevélre feliratkozók

Érintettek köre: a hírlevelünkre feliratkozó magánszemélyek

Az adatkezelés célja: hírlevél elküldése; tájékoztatás cégünkről és szolgáltatásainkról; üzletfejlesztés, ügyfélkapcsolatok kezelése; a hasonló igényekkel rendelkező ügyfelek azonosítása; elemzések készítése

Adatmegőrzés ideje: amíg ez elengedhetetlenül szükséges abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, illetve amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül

Feliratkozóinkat kérjük, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően adják kifejezett hozzájárulásukat, hogy cégünk elektronikus úton közvetlenül megkereshesse, és üzenetet küldhessen nekik. Ezen hozzájárulást a magánszemélynek bármikor jogában áll visszavonni. Továbbá minden egyes hírlevél tartalmaz egy linket, amellyel egy kattintással megtörténhet a leiratkozás a listáról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzájárulás megadásának önkéntességéből fakadóan annak elmaradása miatt az érintettet hátrány nem éri. Viszont tekintettel arra, hogy egyes szolgáltatások, információk eléréséhez elengedhetetlenül szükséges bizonyos személyes adatok megadása, ezek elmaradása esetén bizonyos információk vagy szolgáltatások nem lesznek elérhető.

6) Általános szabályok

A személyes adatok gyűjtése, használata, közzététele, valamint kapcsolódó választási lehetőségek

Jelen honlap használatához nincs szükséged regisztrációra. Amennyiben látogatóként használod honlapunkat, kizárólag az alább leírt módon, korlátozott mértékben, cookie-k használatával gyűjtjük a személyes információkat. Ha viszont folyamatosan friss és izgalmas információkat szeretnél kapni cégünk életével kapcsolatban, akkor iratkozz fel hírlevelünkre.

A hírlevelünkre történő feliratkozás esetén a Pattern kapcsolatba léphet a feliratkozókkal e-mailes értesítés formájában, hogy meghívja őket rendezvényeire, tájékoztassa őket a cég szolgáltatásairól, termékeiről, kiadványairól, éppen aktuális álláshirdetéseiről, vagy egyéb marketing tevékenység céljából.

A hírlevélre történő feliratkozáskor gyűjtött információkat a MailChimp szoftveren keresztül tároljuk és kezeljük. A MailChimp ipari szabvány szerinti titkosítást használ.

A Pattern rendezvényeire a honlapunkon kívül esetenként harmadik személy által üzemeltetett honlapokon lehet regisztrálni. Előfordulhat, hogy a rendezvény regisztrációs űrlapján személyes adatokat is meg kell adni, amely információk típusa változhat. A Pattern a rendezvénnyel kapcsolatban harmadik személy rendelkezésére bocsáthatja a regisztráció által megadott információkat, ilyen harmadik személy függően a rendezvény jellegétől többféle lehet (pl. rendezvényközpont, szálloda, szponzor, társ-szponzor, támogató, rendezvényszervező, előadók, panelbeszélgetés résztvevői, egyéb szolgáltatók stb.). Kérjük, hogy az adatfelhasználás részleteiről az egyes rendezvények esetében közzétett információk alapján egyedileg tájékozódj.

Nem csak honlapunkkal kapcsolatban, hanem minden esetben igaz, hogy adataidat addig tároljuk, ameddig azt jogszabályi kötelezettségünk vagy felhatalmazásunk engedi vagy ameddig hozzájárulásunk van hozzá tőled, de minden esetben csak addig, ameddig az az adatkezelési cél teljesítéséhez erre feltétlenül szükség van.

Ugyanígy igaz minden esetre vonatkozóan, hogy a személyes adatokat kizárólag olyan harmadik félnek adjuk át, aki írásban garantálja az adatok megfelelő szintű védelmét. A Pattern az alábbi okokból teheti közzé a személyes adataidat:

 • az adatok rendelkezésre bocsátása a kifejezett kérésedre történt és a harmadik fél kapcsolatban áll a Pattern-nel (lásd például alább, a “Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkek” részt)
 • mint honlapunk látogatója az adatok rendelkezésre bocsátását kifejezetten kéred
 • az adatok közzétételét bírósági határozat vagy egyéb törvény illetve szabályozás kötelezővé teszi
 • az adatok rendelkezésre bocsátását cégünk egészének vagy egy részének értékesítése vagy valamely cégünkkel kapcsolatos intézkedés indokolja.

Cégünk harmadik fél nevében nem gyűjt személyes adatokat és információkat a honlapján azért, hogy azokat külsős feleknek terjessze vagy értékesítse fogyasztói marketing vagy e-mail marketing szolgáltatás céljából.

A személyes adatok védelme

A Pattern az információbiztonságra vonatkozó eljárását adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból  folyamatosan felülvizsgálja és amennyiben ez szükséges, akkor új intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy személyes adataidat megvédje a jogosulatlan hozzáférésektől, adatvesztéstől és megelőzzük az adatvédelmi incidenseket.

Az interneten keresztül történő kommunikáció, mint az e-mail is, csak abban az esetben biztonságos, ha az titkosítva van. Az online kommunikáció célba érés előtt akár több országon is keresztül haladhat. Ennek fényében, az ellenőrzési körünkön kívül eső jogosulatlan hozzáférésért vagy adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni.

Viszont felelősséget tudunk vállalni azért, hogy a ránk bízott személyes adataidat megvédjük, és ne továbbítsuk olyanoknak, akik nem jogosultak arra.

A honlapunkról harmadik felek oldalai is elérhetőek, ellenben az ilyen oldalak tartalmáért és megbízhatóságáért szintén nem tudunk felelősséget vállalni, ezért kérünk, az ilyen oldalak használata vagy személyes adataid megadása előtt minden esetben olvasd el az adott oldal üzemeltetőjének adatkezelésre és sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatóját.

Személyes adataidat a közösségi médián (pl. Facebook, Twitter, Instagram stb.) keresztül megoszthatod másokkal, vagy olyan harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehetsz, amelyek lehetővé teszik, hogy véleményedet megoszd másokkal, vagy más személyes információkat tégy közzé. A közösségi médiumokat és portálokat a közösségi hálók üzemeltetik, működésüket saját felhasználási feltételeik, valamint adatkezelésre és sütikre vonatkozó irányelveik szabályozzák. Kérjük, hogy minden esetben ismerd meg ezek tartalmát!

Érzékeny személyes adatok

A Pattern szándékosan nem gyűjt érzékeny személyes adatokat, kivéve ha erre a törvény kötelezi. Az érzékeny személyes adatok közé tartoznak a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai hovatartozásra, vallási vagy egyéb meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, fizikai vagy szellemi egészségre, szexuális életre és bűnügyi múltra vonatkozó adatok, valamint egyes esetekben a társadalombiztosítási azonosító jelre, vagy a pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az üzleti tevékenység során esetlegesen szerzett, érzékeny személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és gondoskodjunk azok biztonságáról. A fenti adatokhoz való hozzáférés korlátozott. A Pattern szabályzatok és eljárások segítségével igyekszik kivédeni az érzékeny személyes adatok elvesztését, az azokkal való visszaélést vagy azok jogtalan nyilvánosságra hozatalát.

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkek

A pattern.hu esetenként harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkeket tartalmaz. Ezekre a weboldalakra nem vonatkozik a jelen adatvédelmi szabályzat. Honlapunk látogatóit átirányíthatjuk harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra, ahol további információkat szerezhetnek főként rendezvényeinkről, kiadványainkról vagy éppen cégünk mindennapjairól.

A Pattern semminemű szavatosságot és garanciát nem vállal a tekintetben, hogy a felhasználók adatait a harmadik személy által üzemeltetett weboldalakon hogyan tárolják, és miként használják fel. Ha szeretnéd tudni, hogyan használják fel személyes adatait a honlapunkon megadott linkeken keresztül elérhető, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakon, olvasd el az adott weboldal adatvédelmi szabályzatát.

Közösségi média platformok

Lehetővé tesszük számodra, hogy a Pattern által esetlegesen vezetett blogok, fórumok, és egyéb közösségi média platformok életébe bekapcsolódj. A közösségi média platformok legfőbb célja a tartalmak megosztásának lehetővé tétele és megkönnyítése. Cégünk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a közösségi média platformokon személyes adatokat osztasz meg, amelyeket később egy másik felhasználó felhasznál, visszaél velük, vagy egyéb módon kisajátítja őket.

A Pattern olyan közösségi média platformokra vezető linkeket is kínálhat, amelyek külön szervereken működnek. A szervereket működtető személyeket és szervezeteket a Pattern nem ellenőrzi. Az említett szervereken található információk pontosságáért vagy azok bármely részéért cégünk semminemű szavatosságot és garanciát nem vállal.

A harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra vezető linkeket nem szabad úgy értelmezni, hogy általuk a Pattern vagy az illető harmadik fél jóváhagyták egymás termékeit vagy szolgáltatásait.   A Pattern semminemű szavatosságot és garanciát nem vállal a tekintetben, hogy a felhasználók adatait a harmadik személy által üzemeltetett szervereken hogyan tárolják, és miként használják fel. Ha szeretnéd tudni, hogyan használják fel személyes adataidat a honlapunkon megadott linkeken keresztül elérhető, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakon, olvasd el az adott weboldal adatvédelmi szabályzatát.

Leiratkozás

A személyazonosításra alkalmas adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozóan a Pattern választási lehetőséget biztosít. Amennyiben a pattern.hu oldalon bármilyen Pattern-nel kapcsolatos friss híreket tartalmazó hírlevélre feliratkoztál, amelyet a jövőben nem kívánsz megkapni, leveleinkben található leiratkozás gombra kattintva mondhatod le a szolgáltatást.

7) Mi az a süti (cookie)?

Egy kisméretű fájl, amit az internetes szolgáltatások a webhelyek meglátogatásakor a böngészőben tárolnak el általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban, amelyek a böngésző leállítása és újraindítása után is elérhetőek lesznek. Pontosabban egy a kiszolgáló által meghatározott tartalmú adatcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A perszonalizált és interaktív felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba.

Süti kategóriák és amire használjuk őket

Navigáció könnyítés, zökkenőmentes felhasználói élmény, célzott hirdetések más weboldalakon, böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, tevékenységek nyomon követése.

 • Feltétlenül szükséges
  A Pattern weboldal és annak egyes szolgáltatásainak működéséhez elengedhetetlen sütik. Szükségesek a honlapon történő könnyebb, kényelmesebb böngészéshez, az ottani funkciók használatához, valamint az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, vagyis a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.
 • Teljesítmény méréséhez szükséges
  A weboldalunk működésének részletes statisztikai elemzését segíti elő, mely elemzéssel képesek vagyunk a felhasználói igényeket figyelembe véve, folyamatosan fejleszteni weboldalunkat.
  A könnyebb megértés érdekében íme egy példa. A weboldalunk használatáról többek között a Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk weboldalunk használatáról (pl. látogatottság, egyes megtekintések ideje, esetleges hibaüzenetek típusa, kattintások helye) személy szerinti beazonosítás alkalmazása nélkül, az éppen használt IP cím is csak részben kerül rögzítésre.
 • Célzó vagy hirdetéshez használt
  Ezen sütik meghatározott tartalma megosztásra kerül harmadik felekkel, akiknél hirdetünk – amely funkciót bármikor letilthatod – annak érdekében, hogy olyan hirdetésekkel találkozz, amelyek számodra relevánsak, érdeklődésed felkeltők lehetnek. Ezt a fajta perszonalizáltságot például oldallátogatások, kattintások és egyéb vonatkozó információk mentén valósítják meg. A teljesítmény méréséhez szükséges sütikhez hasonlóan ebben az esetben sem történik  személy szerinti beazonosítás.
  Hírlevelünkre történő feliratkozásod esetén és amennyiben ehhez előzetesen, kifejezetten hozzájárultál, akkor a weboldal használat nyomon követése során gyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel személyes adataiddal, hogy marketing kommunikációnk, ajánlataink még inkább az igényeidhez igazodjanak és személyre szabottá váljanak.

Harmadik feles sütik

Weboldalunkon más honlapokra irányító linkek illetve ikonok is találhatók (pl. LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram stb.), amelyek szintén használnak sütiket, melyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találod meg. A Pattern nem ellenőrzi harmadik felek oldalait és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Harmadik feles süti az is, amiket hirdető partnereinktől kapunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking), hogy kampányaink sikerességét mérhessük velük. Ezeket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el a számítógépedre, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük. A honlap látogatási statisztikák elemzése érdekében Google Analytics sütit is használunk.

Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra érdekes hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatod le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashatsz.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Értesítés a sütik használatáról, hozzájárulás kérés

Első látogatásodkor honlapunkon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Pattern az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a Cookie Policy-hoz vezet.

Sütik ellenőrzése, blokkolása, törlése

A weboldalak megfelelő működése érdekében a böngészők többsége alapértelmezett beállításként automatikusan elfogadja a sütiket, de minden modern böngésző engedélyezi a süti beállítások módosítását is, ezzel a böngésző képes megakadályozni az automatikus elfogadást és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választási lehetőséget a sütik engedélyezésére. Fontos tudnod, hogy ha néhány vagy az összes süti blokkolása/eltávolítása mellett döntesz – amit böngésződ beállításai között bármikor megtehetsz –, az megváltoztathatja a weboldal tervezett működését, ami a számítógéped többi felhasználóját érinti.

Legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhatsz:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

 

Adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázatok foglalják össze:

Feltétlenül szükséges sütik
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Jogos érdekA honlap megfelelő működésének biztosításaMunkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig

 

Használatot elősegítő sütik: 6 hónapig

 
Statisztikai célú sütik
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
A hozzájárulásodInformáció gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkatSütitől függően:

 

 • Munkamenet végéig
 • 2 évig
 • 24 óráig
 • 1 percig
 • 90 napig
Google Analytics kód

 

 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • _gac_<property-id>

Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Célzó- és hirdetési sütik
Adatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
A hozzájárulásodReleváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolásaSütitől függően:

 

 • 90 napig,
 • 18 hónapig,
 • vagy 2 évig
 • Google Analytics remarketing funkció
 • Facebook konverziós kód
 • Facebook remarketing kód

 

8) Adatbiztonság

Személyes adataid megismerésére a Pattern mint adatkezelő és munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az adatok biztonságát garantálandó megteszünk minden biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést.

Szervezeti intézkedések

A Pattern az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a már említett szükséges és elégséges jogok elve, így cégünk informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb okokból nem esik korlátozás alá, illetve rendelkezik annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

A Pattern és munkavállalói írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések

Cégünk az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja.

A Pattern tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal helyezkedik el. Az adatokat több helyen tároljuk, hogy védjük azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. Fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Szerverünk a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

 

9) Jogaid

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen a jogszabályi környezet adta jogaid vannak az adatkezelés, adatvédelem kapcsán.  

Helyesbítéshez való jog

Ha az általad megadott személyes adataidban változás történt, vagy hibásak, bármikor kérheted azok helyesbítését a megadott e-mailen.

Hozzáféréshez való jog

Az általunk tárolt személyes adataidról másolatot is kérhetsz. Kérésedet e-mailben tudod jelezni felénk.

Adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben az általad megadott személyes adataidat géppel olvasható formátumban is kérheted tőlünk. Kérésedet e-mailben tudod jelezni felénk.

Tiltakozáshoz való jog

Bizonyos esetekben saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozást nyújthatsz be személyes adataid kezelése ellen

Marketing célú megkeresések

Amennyiben a továbbiakban nem szeretnéd, hogy személyre szabott ajánlatainkkal keressünk meg, dönthetsz úgy, hogy visszavonod erre vonatkozó hozzájárulásodat e-mailen keresztül.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ha úgy gondolod, hogy az általunk nyilvántartott adataid hibásak, vagy nincs megfelelő alapunk azok kezelésére, lépj kapcsolatba velünk. Bizonyos esetekben korlátozhatod adataid kezelését.

Törléshez való jog

Arra törekszünk, hogy adataidat csak addig tároljuk és kezeljük, amíg az feltétlenül szükséges. Bizonyos esetekben kérheted személyes adataid törlését.

Esetenként akkor is megkereshetünk, ha korábban nem is léptél még kapcsolatba velünk. ilyenkor harmadik féltől a hozzájárulásod alapján kaptuk meg adataidat. Ha mégsem járultál hozzá adataid továbbításához, jelezd ezt felénk!

Személyes adataid kezelésére vonatkozó panaszoddal, keress minket elérhetőségeink egyikén.

10) Jogorvoslati lehetőségek

Abban az esetben, ha cégünk nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az személyes adataidat, esetleg ha a jogaid gyakorlására irányuló kérelemnek nem vagy nem megfelelő módon tettünk eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehetsz.

 

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben kifogásolod adatkezelői tevékenységünket, akkor panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

Lehetőséged van továbbá bírósághoz fordulni adatkezelői tevékenységünk miatt. A perre a GDPR, az Infotv., a Ptk., valamint a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11) Adatfeldolgozóink

Adatfeldolgozó megnevezése: NUMERIC ZONE Könyvelő, Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 1. fszt. 9.

Cégjegyzékszám: 01-09-565075

Adószám: 12209361-2-42

Ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység ellátása a Pattern részére

12) A jelen szabályzat módosítása

A Pattern mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A jelen nyilatkozat módosítása esetén az új adatvédelmi gyakorlat a módosítást követő 30 munkanap múlva kerül bevezetésre. Amennyiben tájékoztatónk módosulna, akkor erről a weblapon közleményt helyezünk el, de a módosítások pontos követéséhez látogasson el időnként erre honlapunkra.

13) További információk

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: www.naih.hu/index.html

Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Ha bármilyen kérdésed, észrevételed van tájékoztatónkkal kapcsolatban, írj nekünk, hiszen a véleményed fontos számunkra.